Siirry sisältöön

Kunnallinen varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen tehtävä on edistää lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä huoltajien kanssa. Se edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä ehkäisee syrjäytymistä. Lisäksi varhaiskasvatus tukee huoltajia kasvatustyössä sekä mahdollistaa heidän osallistumisensa työelämään tai opiskeluun.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on toteuttaa lapsen leikkiin, liikkumiseen, taiteisiin ja kulttuuriperintöön perustuvaa monipuolista pedagogista toimintaa ja mahdollistaa myönteiset oppimiskokemukset turvallisessa ja terveellisessä varhaiskasvatusympäristössä. Lapsella täytyy olla mahdollisuus tulla kuulluksi itseään koskevissa asioissa.

Varhaiskasvatuspalveluita ovat varhaiskasvatus päiväkodissa, perhepäivähoidossa ja esiopetuksessa. Rautjärven kunnassa toimii kaksi päiväkotia Simpeleellä ja Rautjärven asemanseudulla. Kunnassa on kaksi perhepäivähoitajaa. Varhaiskasvatusta järjestetään valtakunnallisten varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (VASU) ja Rautjärven kunnan varhaiskasvatussuunnitelman mukaan. Jokaiselle lapselle laaditaan oma varhaiskasvatussuunnitelma yhteistyössä huoltajien ja lapsen kanssa. Lapsella on oikeus kunnalliseen varhaiskasvatukseen vanhempainrahakauden jälkeen, kouluikään asti. Pienille koululaisille hoitoa voidaan tarvittaessa järjestää sosiaalisista ja kasvatuksellisista syistä.

Rautjärven kunnan varhaiskasvatuksessa on jatkuva hakumenettely. Lapsen vanhempien tai muiden huoltajien, jotka haluavat lapsensa varhaiskasvatukseen, on haettava sitä viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon alkamista, mikäli hoidon tarve tiedossa. Mikäli tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai paikkakunnalle muutosta eikä hoidon tarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, on varhaiskasvatuspaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista. Kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee varhaiskasvatuspaikan.

Voit hakea lapsellesi varhaiskasvatuspaikkaa päiväkotien ohella kunnallisesta perhepäivähoidosta. Perhepäivähoito on hoitajan tai lapsen kodissa järjestettävää varhaiskasvatusta. Hakemus varhaiskasvatukseen tehdään Rautjärven kotisivujen kautta.

Varhaiskasvatusta voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada varhaiskasvatusta, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voi muuten järjestää.

Verkkoasiointi

Rautjärven Wilma

Kodin ja koulun yhteydenpitoa hoidetaan Wilma-järjestelmän kautta.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Palvelupaikat

Päiväkoti Karhunpesä

Päiväkoti ja esiopetus

Urheilijankatu 9, 56610 RAUTJÄRVI

Aukioloajat

Ma - Ti: 07:00 - 17:00
Ke - To: 07:00 - 17:00
Pe: 07:00 - 17:00

Kaikki tiedot

Simpeleen päiväkoti

Kunnan päivähoitoyksikkö

Lehmuskatu 1, 56800 SIMPELE

Aukioloajat

Ma - Ti: 07:00 - 17:00
Ke - To: 07:00 - 17:00
Pe: 07:00 - 17:00

Kaikki tiedot

Varhaiskasvatustoimisto

Toimisto sijaitsee Rautjärven kunnantalon 2. kerroksessa.

Simpeleentie 12, 56800 SIMPELE

Aukioloajat

Ma - Ti: 09:00 - 15:00
Ke - To: 09:00 - 15:00

Kaikki tiedot

Varhaiskasvatuksen yhtenä toimintamuotona on päiväkotitoiminta, jota järjestetään päiväkodissa.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hänen hyvinvointiaan. Jokaiselle lapselle laaditaan päiväkodissa varhaiskasvatussuunnitelma.

Kunnallinen päiväkotihoito voi olla joko kokopäiväistä tai osapäiväistä.

Varhaiskasvatuslaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180540
Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161503

Liittyvät palvelut

Varhaiskasvatus esiopetusikäisille päiväkodissa

Katso tiedot

Ruokailu päiväkodeissa, esikoulussa ja kouluissa

Katso tiedot

Erityisvarhaiskasvatus

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut