Siirry sisältöön

Kasvun, kehityksen ja oppimisen tuki

Kehityksen ja oppimisen tuki on osa laadukasta varhaiskasvatuksen toimintaa ja kuuluu kaikille sitä tarvitseville lapsille. Varhaiskasvatuksessa tunnistetaan lapsen tuen tarve ja järjestetään tarkoituksenmukaista tukea tarpeen ilmettyä, tarvittaessa monialaisessa yhteistyössä.

Lapsen tuen tarpeen arvioinnin lähtökohtana on joko aiemmin todettu tuen tarve tai henkilöstön ja/tai vanhempien tekemät havainnot, jotka otetaan mahdollisimman varhain puheeksi. Rautjärven kunnan varhaiskasvatuksessa lapsen tuki annetaan ensisijaisesti erilaisin joustavin järjestelyin lapsen omassa päiväkoti- tai perhepäivähoitoryhmässä. Ennaltaehkäisevää työtä tekee koko varhaiskasvatuksen henkilöstö. Ryhmän henkilöstön tukena on tarvittaessa varhaiskasvatuksen erityisopettaja.

Lapsen tukitoimien järjestämisen lähtökohtana ovat lapsen vahvuudet sekä oppimiseen ja kehitykseen liittyvät tarpeet. Lapsen tarvitsema tuki, sovitut tukitoimet ja tavoitteet sekä arviointi kirjataan päiväkodissa tai perhepäivähoidossa olevan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan.

Rautjärven kunnan varhaiskasvatuksessa seurataan kolmiportaisen tuen mallia. Kolmiportaisen tuen malli mahdollistaa joustavan tuen jatkumon varhaiskasvatuksesta esiopetukseen sekä edelleen perusopetukseen. Kaikilla tuen tasoilla (yleinen, tehostettu, erityinen) toimitaan yhteistyössä huoltajien ja moniammatillisten yhteistyötahojen kanssa.

Arjen tuki varhaiskasvatuksessa on turvallisuutta, myönteisen minäkuvan tukemista, opetusmenetelmien ja toimintatapojen valitsemista lapsen tarpeiden mukaan. Pedagoginen tuki sisältää mm. varhaiskasvatuksen erityisopettajan konsultoinnin ja yksilöllisen- tai pienryhmäohjauksen omassa ryhmässä. Lapsiryhmien henkilöstörakenteen huomioinnilla sekä oppimisympäristön muokkauksella turvataan rakenteellisen tuen tarpeet.