Siirry sisältöön

Kunnan hulevesimaksut

Maankäyttö- ja rakennuslain sekä vesihuoltolain uudistuksen myötä (2014) vastuu hulevesien hallinnan järjestämisestä asemakaava-alueilla siirtyi vesilaitoksilta kunnille. Rautjärven kunnanvaltuusto on 13.9.2022 § 52 päättänyt ottaa käyttöön hulevesimaksut Rautjärven kunnassa 1.1.2022 alkaen. Hulevesimaksulla rahoitetaan hulevesiverkoston suunnittelua, rakentamista ja ylläpitoa. Hulevesiverkostoon kuuluvat hulevesiviemärit, katujen sivuojat, ojat, hulevesien viivytysrakenteet sekä hulevesien imeytys- ja puhdistusrakenteet

Hulevesimaksut

Kunta vastaa maankäyttö- ja rakennuslain mukaan asemakaava-alueen hulevesien hallinnasta. Kunnan hulevesijärjestelmän vaikutusalueet ovat jaoteltu asemakaava-alueittain seuraavasti:
Raviradan hulevesijärjestelmän vaikutusalue Raviradan hulevesijärjestelmän vaikutusalue.pdf
Simpeleen keskustaajaman hulevesijärjestelmän vaikutusalue Simpeleen keskustaajaman hulevesijärjestelmän vaikutusalue.pdf
Rautjärven asemanseudun hulevesijärjestelmän vaikutusalue Rautjärven asemanseudun hulevesijärjestelmän vaikutusalue.pdf

Hulevesimaksu peritään kaikilta hulevesijärjestelmän vaikutusalueella sijaitsevilta rakennetuilta kiinteistöiltä riippumatta siitä, johdetaanko hulevesi suoraan vesistöön, maaperään imeyttämällä, ojaan tai hulevesiviemäriin. Hulevesimaksua ei peritä rakentamattomilta kiinteistöiltä.

Hulevesimaksu on julkisoikeudellinen maksu, jonka periminen ei perustu sopimukseen vaan lainsäädäntöön. Hulevesimaksusta ei voi saada kokonaan vapautusta. Kunnalla ei ole hulevesien hallintaan liittyviä velvollisuuksia asemakaava-alueiden ulkopuolella. Tästä syystä hulevesimaksut eivät kosketa asemakaavan ulkopuolisia alueita eivätkä ranta-asemakaava-alueita.

Hulevesimaksut kiinteistötyypeittäin:


Kiinteistötyyppi

Hulevesimaksu € / vuosi

Huom.

Omakotitalot ja pientalot

30 €


Rivitalot

0,05 * tontin pinta-ala (m²)

max. 1000 € / vuosi

Kerrostalot

0,05 * tontin pinta-ala (m²)

max. 1000 € / vuosi

Liikekiinteistöt, toimistorakennukset, teollisuuskiinteistöt ja varastot

0,05 * tontin pinta-ala (m²)

max. 1000 € / vuosi

Esimerkkejä hulevesimaksuista:

  • Rivitalo 0,2 – 0,5 ha tontilla à hulevesimaksu vuodessa = 100–250 €
  • Kerrostalo 1 ha tontilla à hulevesimaksu vuodessa = 500 €
  • Teollisuuskiinteistö 10 ha tontilla à hulevesimaksu vuodessa = max 1000 €

Hulevesimaksut laskutetaan kerran vuodessa em. vaikutusalueiden kiinteistön omistajalta tai haltijoilta. Hulevesimaksuista saatavat tulot käytetään kunnan hulevesijärjestelmistä aiheutuvien kustannusten kattamiseen sekä hulevesien hallinnan kehittämiseen asemakaava-alueilla.

Kiinteistön omistajalla tai haltijalla on oikeus tehdä muistutus julkisoikeudelliseen maksuun 14 päivän kuluessa laskun saamisesta. Mikäli haluat tehdä hulevesilaskusta muistutuksen, voit tehdä sen vapaamuotoisesti. Muistutus on tehtävä 21 päivän kuluessa laskun päiväyksestä. Muistutuksen lähettäminen on mahdollista vasta hulevesilaskun saamisen jälkeen.

Muistutus on toimitettava Rautjärven kunnan kirjaamoon kirjallisesti osoitteeseen Simpeleentie 12, 56800 Simpele tai sähköpostilla osoitteeseen rautjarven.kunta@rautjarvi.fi. Kirjeeseen tai sähköpostin aiheeksi/otsikoksi on kirjoitettava ”Muistutus hulevesimaksuun”.

Ilmoita muistutuksessa laskun saajan tiedot, laskun numero sekä perustelut muistutuksen jättämisestä. Tarvitset muistutuksen tekemiseen myös kiinteistön tietoja, kuten kiinteistötunnusta ja kiinteistön osoitetta, jota hulevesimaksu koskee. Voit jättää muistutukseen myös liitteitä.

Mikäli hulevesimaksusta on tehty muistutus, mahdolliset perintätoimenpiteet katkaistaan muistutuksen käsittelyn ajaksi. Mikäli muistutus on aiheellinen, virhe korjataan ja maksuvelvolliselle lähetetään uusi korjattu hulevesimaksu.

Hulevesijärjestelmän kunnossapidon vastuut

Kiinteistön omistaja tai haltija vastaa rakennuksen kuivatuksesta ja kiinteistöllä muodostuvien hulevesien hallinnasta. Hulevettä voidaan imeyttää ja viivyttää sekä johtaa hulevesi hallitusti kunnan hulevesiviemäriin tai hulevesijärjestelmään. Hulevesiä ei saa johtaa Rautjärven vesihuoltoliikelaitoksen jätevesiviemäriin.

Alla on listattuna tehtäviä, jotka kuuluvat kiinteistön omistajan vastuulle:


Kiinteistölle johtavan ajoliittymärummun puhtaanapito liasta, jäästä ja lumesta siten, että vesi pääsee esteettä kulkemaan rummusta
Rikkoutuneen ajoliittymärummun korjaaminen
Sadevesikaivojen ritilöiden puhtaanapito liasta, jäästä ja lumesta ajoradan puoleen väliin saakka siten, että vesi pääsee esteettä virtaamaan kaivoon
Kiinteistöjen välisten rajaojien kunnossa- ja puhtaanapito
Kiinteistöllä olevan sadevesi- ja salaojajärjestelmän puhtaana- ja kunnossapito kunnan hulevesiverkoston liittymiskohtaan (esim. kaivoon) saakka
Hulevesien hallinnan toteutus kiinteistöllä kunnan hulevesijärjestelmän kanssa yhteensopivaksi eli hulevesien käsittely on suunniteltava ja kiinteistön on haettava lupa hulevesiviemäriin liittymiseksi
Kiinteistön omistajan tai haltijan on johdettava kiinteistön hulevedet kunnan hulevesijärjestelmään, jos niitä ei voida imeyttää kiinteistöllä tai käsitellä muulla tavoin, (Maankäyttö ja rakennuslaki, 5.2.1999 §103f)

Kiinteistön omistajan on otettava huomioon myös seuraavat asiat


Ojissa tai ojapainanteissa olevia kunnallistekniikan rakenteita, kuten esim. kaivoja, kansia, venttiilejä tai muita hulevesiverkostoon kuuluvia osia ei saa peittää
Kiinteistön kohdalla olevia katuojia ei saa täyttää, kivetä tai niihin ei saa tehdä istutuksia tai rakennelmia, jotka haittaavat näkymiä tai ojan toimivuutta sekä talvikunnossapitoa
Katuojia ei saa putkittaa tai peittää
Kunnan hulevesiverkostoon ei saa liittyä luvatta, liittymiseen on aina haettava lupapäätös, jossa määritellään kiinteistön liittymispiste sekä vastuurajat ym.
Kiinteistöllä syntyviä hulevesiä ei saa johtaa toisen kiinteistölle, kadulle tai jätevesiviemäriin
Hulevesiviemäriin ei saa johtaa muuta kuin hulevesiä, ei esimerkiksi jätevesiä tai autojen pesuvesiä
Kiinteistölle johtavia ajoliittymiä ei saa jatkaa tai niiden sijaintia ei saa muuttaa ilman lupaa. Kaikkiin ajoliittymiin tehtäviin muutoksiin on haettava lupa.
 

Kunta vastaa hulevesien hallinnan kokonaisuudesta alueellaan. Kunta huolehtii yleisten alueiden hulevesien hallinnasta, kuten katujen kuivauksesta ja tulvareiteistä. Lisäksi kunta huolehtii kunnan hulevesijärjestelmän rakentamisesta sekä kunnossapidosta. 

Hulevesiverkoston omistus ja toiminta kuuluvat kunnalle. Kuitenkin hulevesiverkoston huolto kuuluu Rautjärven vesihuoltoliikelaitokselle, jolle kunta maksaa erikseen korvausta verkoston huollosta.

Kunnan vastuulle kuuluvia tehtäviä:
Myöntää luvan liittyä hulevesiverkostoon
Osoittaa uusille kiinteistöille liittymistavan ja -pisteen hulevesiverkostoon sekä kunnossapidon vastuurajan
Antaa hulevesien johtamiseen liittyviä määräyksiä
Valvoo hulevesiverkoston toimivuutta
Vastaa omistamillaan ja hallinnoimillaan kaduilla ja yleisillä alueilla olevan hulevesiverkoston puhtaana- ja kunnossapidosta sekä rakentamisesta sekä ojien perkauksesta tarpeellisin osin
Vastaa katujen alla olevien rumpujen puhtaanapidosta (esim. lika, irtonainen maa-aines, jää, lumi ym.) sekä rikkoutuneiden rumpujen korjauksesta
Huolehtii omistamiensa / hallinnoimiensa hulevesipumppaamojen toimivuudesta ja kunnossapidosta

Huolevesimaksut - Usein kysyt kysymykset

Hulevedet ovat rakennetulta alueelta pois ohjattuja sade- ja sulamisvesiä, sekä perustusten kuivatusvesiä.
Hulevesiä muodostuu vesi- ja lumisateista. Niiden määriin vaikuttavat mm. sateen kesto ja voimakkuus sekä maaperän läpäisevyys. Hulevedet voivat kulkeutua ns. pintavaluntana maanpintaa pitkin tai imeytyä maaperään
 

Hulevesijärjestelmä muodostuu viemäreistä, katujen sivuojista, avo-ojista, pumppaamoista, viivytysaltaista sekä imeytys- ja puhdistusjärjestelmistä. Hulevedet päätyvät lopulta vesistöihin tai maastoon.

Taajamaympäristössä on paljon vettä läpäisemätöntä pintaa. Mikäli pinnoille kertyneitä hulevesiä ei ohjattaisi hulevesijärjestelmään, olisi vaarana vesien ohjautuminen talojen kellaritiloihin, varastoihin tai katujen rakenteisiin. Toimivalla hulevesijärjestelmällä pystytään pitämään kadut kuivina, sekä estämään suuret aineelliset vahingot ympäröiville rakennuksille.

Hulevesimaksulla rahoitetaan hulevesijärjestelmän kehittämistä. Tämä tarkoittaa suunnittelua, rakentamista, saneerausta ja ylläpitoa.

Maksu koskee kaikkia päätöksen mukaisia alueita. Kunta vastaa maankäyttö- ja rakennuslain mukaan asemakaava-alueen hulevesien hallinnasta.

Hulevesimaksu on kunnan päättämä maksu, joka perustuu kiinteistön sijaintiin asemakaava-alueella. Maksu koskee kaikkia asemakaava-alueen kiinteistöjä riippumatta siitä, johdetaanko hulevesi maaperään imeyttämällä, ojaan tai hulevesiviemäriin. Maksulla katetaan koko asemakaava-alueen hulevesiverkoston toimivuutta.

Hulevesiä ei voi johtaa kunnan jätevesiviemäriin. Hulevesien johtamien jätevesiviemäriin (sekaviemäröinti) on kielletty vesihuoltolaissa (689/2014) ja Rautjärven vesihuoltoliikelaitoksen yleisissä toimitusehdoissa

Kunnalla ei ole hulevesien hallintaan liittyvää velvollisuutta haja-asutusalueella eli asemakaava-alueen ulkopuolella. Tästä syystä hulevesimaksu ei kosketa asemakaavan ulkopuolisia alueita.

Kaikki imeytettävät hulevedet eivät jää pelkästään tontille. Ne siirtyvät imeytyksestä osittain lähellä oleviin ojiin, painanteisiin tai viemäreihin. Hulevesimaksu kattaa näistä syntyvät kustannukset. Hulevesimaksulla rahoitetaan myös kunnan yleisten alueiden hulevesiratkaisut, joista kaikki kuntalaiset hyötyvät.

Hulevesimaksusta ei voi saada vapautusta kokonaan. Maksu koskee kaikkia hulevesijärjestelmän vaikutusalueen kiinteistöjä, riippumatta siitä johdetaanko hulevesi suoraan vesistöön, maaperään imeyttämällä, ojaan tai hulevesiviemäriin.

Hulevesimaksu on julkisoikeudellinen maksu ja suoraan ulosottokelpoinen ilman oikeuden päätöstä tai määräystä. Erääntyneelle laskulle on suoritettava voimassa oleva viivästyskorko sekä huomautuskulut kirjallisen maksukehotuksen lähettämisestä.

Maksu peritään kerran vuodessa. 

Hulevesimaksu lähetetään yhdelle omistajalle tai osapuolelle. Jos kyseessä on kunnan kiinteistön tai vuokra-alueen haltija, niin hulevesimaksu kohdistuu tontinvuokrajärjestelmässä olevalle laskun vastaanottajaosapuolelle. Kunta ei ole velvoitteinen jakamaan laskua osapuolten kesken

Kiinteistön omistajalla tai haltijalla on oikeus tehdä muistutus julkisoikeudelliseen maksuun 14 päivän kuluessa laskun saamisesta. Mikäli haluat tehdä hulevesilaskusta muistutuksen, voit tehdä sen vapaamuotoisesti. Muistutus on tehtävä 21 päivän kuluessa laskun päiväyksestä. Muistutuksen lähettäminen on mahdollista vasta hulevesilaskun saamisen jälkeen.

Muistutus on toimitettava Rautjärven kunnan kirjaamoon kirjallisesti osoitteeseen Simpeleentie 12, 56800 Simpele tai sähköpostilla osoitteeseen rautjarven.kunta@rautjarvi.fi. Kirjeeseen tai sähköpostin aiheeksi tai otsikoksi on kirjoitettava ”Muistutus hulevesimaksuun”.