Siirry sisältöön
Hankinnat

Rautjärvi noudattaa julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä sekä kunnan omia periaatteita, sääntöjä ja ohjeita. Hankinnat toteutetaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Rautjärven kunta hankkii yksityiseltä sektorilta tavaroita ja palveluita, joiden avulla se järjestää vastuullaan olevia palveluita. Rautjärven käyttämät tavara- ja palveluhankinnat olivat vuonna 2019 yhteensä 17,4 miljoonaa euroa. Vuosittaiset kunnan investoinnit ovat 0,5 - 1 miljoonaa euroa.

Hankinnat toteutetaan hajautetusti kunnan yksiköissä. Kunta käyttää hankintalain mukaisissa hankinnoissa Lappeenrannan kaupungin organisaatioon kuuluvaa hankintapalvelua, joka vastaa seudullisesti keskitetyistä tavara- ja palveluhankinnoista. Hankintatoimessa on mukana ( 13 ) kuntaa, seurakuntaa sekä kuntayhtymiä ja yhtiöitä.

Rautjärven kunnanhallitus hyväksyi 9.3.2020 hankintaohjeen, joka ohjaa kunnan hankintatoimintaa. Hankintatoiminnalla tarkoitetaan kunnan kaikkien hankintojen, ostojen ja tilaamisen suunnitteluun, kilpailuttamiseen sekä toteuttamiseen liittyviä toimintoja, sekä hankintasopimuksia.

Koivikko

Kansallisen kynnysarvon ylittävät hankintailmoitukset julkaistaan HILMA-palvelussa, joko kansallisesti tai EU-laajuisesti, hankinnan arvon mukaisesti. Kussakin hankintailmoituksessa kerrotaan, mistä tarjouspyynnöt löytyvät.

Kynnysarvot alittaviin pienhankintoihin ei sovelleta hankintalakia, vaan kunnan yksiköt toteuttavat ne  hankintaohjeen mukaisesti hyvän hallinnon periaatteita sekä muuta lainsäädäntöä noudattaen.

Rautjärven pienhankinnat tehdään Cloudian pienhankintapalvelun kautta, jonka avulla lisätään pienhankintojen avoimuutta ja tehostetaan niiden tekemistä. Yritykset voivat rekisteröityä sähköiseen palveluun ilmaiseksi.