Siirry sisältöön
Kuntalaisten kuulemisen ja osallisuuden toimintamalli

Kunta kertoo aktiivisesti vireillä olevista laajemmin kuntalaisista koskevista asioista 

Kerromme vireillä ja valmistelussa olevista asioista, jotta kuntalaisella on mahdollisuus osallistua ja ilmaista oma näkemyksensä. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi kaavaprosessien eri vaiheet ja suuret investointisuunnitelmat.  Näin saat mahdollisuuden kertoa näkemyksesi, antaa palautetta tai herättää kansalaiskeskustelua ennen päätöksentekoa. 

Kunta tiedottaa säännöllisesti ja aktiivisesti eri tiedostuskanavia käyttäen 

Tiedotamme monikanavaisesti ja ajankohtaisesti antaen kuntalaisille mahdollisuuden seurata kunnan toimintaa ja tarvittaessa reagoida siihen. Tarkemmin tiedottamisesta kerrotaan viestintäohjeessa, joka löytyy kunnan kotisivuilta. 

Kunnan ja kuntalaisten olosuhteiden arvioimiseksi kunta kerää tietoa asukas- ja yrityskyselyillä  

Joka toinen vuosi keräämme tietoa ja mittaamme tyytyväisyyttä kyselyjen avulla. Vastausten avulla arvioimme kuntalaisten ja yritysten tarpeita sekä odotuksia kunnan toiminnan kehittämiseksi ja päätöksenteon tueksi. 

Paneelit edustavat erilaisia kuntalaisryhmiä 

Kuntaan muodostetaan nuorten vaikuttajaryhmästä, vanhus- ja vammaisneuvostosta, järjestötoimijoista ja yrittäjistä koostuvat paneelit, jotka osallistuvat aktiivisesti valmisteltavien asioiden arviointiin. Paneelit ovat kunnanhallituksen nimittämiä toimikuntia, jotka kokoontuvat säännöllisesti. Paneelien avulla toteutetaan osallistavaa budjetointia ja strategian toteutumisen arviointia. 

Kuulemistilaisuudet taustoittavat mahdollisia lausuntoja ja kirjallisia mielipiteitä 

Tilaisuuksia järjestetään, kun on tarpeen pyytää suunnitelmista lausuntoja ja kirjallisia mielipiteitä. Kuntalainen tai asianosainen voi esittää lausuntona tai kirjallisena mielipiteenä vaihtoehtoisen toimenpide-ehdotuksen. 

Foorumit ovat avoimia, teemallisia ja säännöllisiä keskustelutilaisuuksia 

Foorumeissa käsitellään aiheesta kiinnostuneiden kuntalaisten kanssa ajankohtaisia, etukäteen ilmoitettuja aihepiirejä. Omat fooruminsa voi olla esim. järjestöille, lapsille ja nuorille, vapaa-ajanasukkaille ja yrittäjille. Foorumit voivat kokoontua 1-4 kertaa vuodessa. 

Muu palaute 

Kuntalainen voi antaa kunnan toiminnasta palautetta sähköisesti kotisivujen palautelaatikon ja väärinkäytöksistä Whistleblow -sivuston kautta. Palautetta voi antaa myös sähköpostitse tai puhelimitse. Palautteeseen reagoidaan ja vastataan mahdollisimman pian, jos se sisältää toimenpide-ehdotuksen. 

Rautjärven kunnassa otetaan käyttöön uusi Kuntalaisten kuulemisen ja osallisuuden toimintamalli. Toimintamallin mukaisesti kuntaan perustetaan viisi paneelia. Kuntalaisista koostuvat paneelit toimivat valmistelijoiden tukena ja käsittelevät päätöksentekoon tulevia aiheita. Paneeleita hyödynnetään kunnan päätösten ennakkoarvioinnissa ja osallistavassa budjetoinnissa. 
 
Kaksi paneelia muodostetaan jo kunnassa toimivista Nuorten vaikuttajaryhmästä ja Vanhus- ja vammaisneuvostosta. Uusina paneeleina perustetaan: 

- Järjestöpaneeli 
- Lapsiperhepaneeli 
- Yrittäjäpaneeli 

Kuntalaiset saivat jättää esityksiään jäsenistä näihin kolmeen uuteen paneeliin 31.5.2024 mennessä. Kunnanhallitus on kokouksessaan 3.6.2024 § 99 päättänyt jatkaa paneelien jäsenten esittämisaikaa 31.7.2024 saakka kattavuuden varmistamiseksi. Esityksiä voi tehdä useamman, mutta jokainen esitys tulee tehdä erillisenä vastauksena tähän lomakkeeseen.

Esitys kuntalaispaneelin jäseneksi 
 
Kunnanhallitus nimeää paneelien jäsenet esitetyistä henkilöistä niin, että paneeleista tulee mahdollisimman edustavat: jäsenistöä valittaessa on huomioitava eri sukupuolien, ikäryhmien, toimialojen ja kunnan alueiden edustavuus. 
 
Kunnanhallitus toivoo esitettäväksi henkilöitä, jotka eivät toimi tällä hetkellä kunnan luottamushenkilöinä ja varmistaa suostumuksen esitetyiltä henkilöiltä ennen nimeämistä.

 

1.png

2.png

Kuntalaisaloite

Rautjärven kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Lisäksi palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita palveluaan koskevassa asiassa.

Kuntalaisaloite.fi –verkkopalvelussa kunnat voivat lisätä vastaukset kuntalaisten tekemille aloitteille. Kunnan vastaus tulee julkisesti näkyviin verkkopalvelussa ja tulee niin aloitteen tekijän, aloitteen kannattajien kuin muiden asiasta kiinnostuneiden tietoon. Kunnan vastauksen lisääminen verkkopalveluun on tärkeä osa päätöksenteon avoimuutta ja tukee kuntalaisten luottamusta.

Kaikki kunnassa vireille tulleet aloitteet tulee käsitellä toimivaltaisessa kunnan viranomaisessa ilman aiheetonta viivytystä. Kunnan on ilmoitettava aloitteen tekijälle aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Lisäksi kunnan valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.

Aloite tehdään kirjallisesti tai sähköisesti lähettämällä se Rautjärven kunnan asiointipisteeseen. Aloitteessa tulee olla asia sekä tekijän nimi, kotikunta ja yhteystiedot. Aloitteen voi myös tehdä kuntalaisaloite.fi palvelussa. Kaikki kuntalaisaloite.fi-palvelussa tehdyt aloitteet ovat julkisia, ja ne ovat nähtävissä osoitteessa www.kuntalaisaloite.fi.
Kuntalaisfoorumit

Foorumit ovat avoimia, teemallisia ja säännöllisiä keskustelutilaisuuksia.

Foorumeissa käsitellään aiheesta kiinnostuneiden kuntalaisten kanssa ajankohtaisia, etukäteen ilmoitettuja aihepiirejä. Omat fooruminsa voi olla esim. järjestöille, lapsille ja nuorille, vapaa-ajanasukkaille ja yrittäjille. Foorumit voivat kokoontua 1-4 kertaa vuodessa