Etusivu / Palvelut / Ulkoiset palvelut / Maahanmuutto ja kotouttaminen

Hoitokeskus ilmakuva2, 2012

Maahanmuutto ja kotouttaminen

Maahanmuutto ja kotouttaminen

Maahanmuuttopalveluista Etelä-Karjalassa vastaa Eksote. Kotouttamisen tavoitteena on, että maahanmuuttaja asettuu uuteen asuinkuntaan kuntalaiseksi samoin oikeuksin ja velvollisuuksin kuin kantaväestöön kuuluva.

Maahanmuuttajille tarjotaan ohjausta ja neuvontaa kotoutumiseen, terveys- ja sosiaalipalveluihin, asumiseen, opiskeluun ja työhön liittyvissä kysymyksissä. Neuvojat kertovat, mitä palveluita on tarjolla, miten niihin hakeudutaan ja mitä niiden käyttö edellyttää. He opastavat maahanmuuttajia kaikkien palveluita tuottavien tahojen pariin.

Maahanmuuttajat voivat saada neuvontaa esimerkiksi puhelimitse tai asioimalla palvelupisteessä. Neuvojat eivät tee palveluihin liittyviä päätöksiä.

Laki kotoutumisen edistämisestä: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101386

Maahanmuuttajien valmistava opetus

Perusopetusta annetaan kahdessa kohteessa. Vuosiluokkien 1-6 opetusta annetaan Rautjärven aseman koulussa ja kunnan pohjoispäässä vuosiluokkien 1 -9 opetusta Simpeleen yhtenäiskoulussa.

Maahanmuuttajataustaisille oppilaille järjestetään vuoden kestävää valmistavaa opetusta ja S2-kielen (suomi toisena kielenä) opetusta sekä suomalaisen kulttuurin tuntemusta. Valmistava opetus järjestetään, oppilasmäärästä riippuen, joko yleisopetukseen integroituna tai valmistavan opetuksen pienryhmässä. Valmistavaa opetusta annetaan 6-10-vuotiaille vähintään 450 tuntia ja sitä vanhemmille vähintään 500 tuntia. Kielitaidon ollessa riittävä lapsi siirtyy ikäänsä ja taitojaan vastaavalle luokalle. Oppilaat opiskelevat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa suomenkielisissä opetusryhmissä niitä aineita, joissa he pärjäävät puutteellisellakin kielitaidolla. Valmistavaan opetukseen saadaan erillistä valtioavustusta yhden vuoden ajan.

Suomen kielen opiskelun lisäksi on tärkeä tukea lapsen oman äidinkielen ylläpitämistä. Oman äidinkielen opetusta (2 t/vk) on tarjottava jos kieliryhmään tulijoita on vähintään neljä samaa kieltä äidinkielenään puhuvaa.

Suomen kielen ja oppilaan äidinkielen opetuksen ohella koulut järjestävät tarvittaessa maahanmuuttajaoppilaille tukiopetusta eri oppiaineissa. Tukiopetukseen saadaan erillistä valtionavustusta.

Oppilaalla on oikeus saada oman uskontokuntansa mukaista opetusta, jos kyseiseen uskontokuntaan kuuluvia oppilaita on vähintään kolme ja vanhemmat pyytävät opetuksen järjestämistä.

Valmistavaa opetusta voivat saada maahanmuuttajataustaiset oppilaat, joiden suomen tai ruotsin taito ja muut valmiudet eivät riitä esi- ja perusopetuksen ryhmissä opiskelemiseen.

Palvelupaikat

Simpeleen koulu

Simpeleen koulussa opiskelevat perusopetuksen vuosiluokat 1–9, ja samoissa tiloissa toimii myös Rautjärven lukio.

Matomäenkatu 4, 56800 SIMPELE

Aukioloajat

Ma - Ti: 08:00 - 15:45
Ke - To: 08:00 - 15:45
Pe: 08:00 - 15:45

Kaikki tiedot

Maahanmuuttajien tai maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten perusopetukseen valmistava opetus edistää kotoutumista, kielitaitoa ja oppiaineiden sisältöjen omaksumista. Mahdollinen oman äidinkielen opiskelu edistää oppimistaitoja ja vahvistaa kulttuurista identiteettiä sekä luo pohjaa suomen ja/tai ruotsin kielen oppimiselle.

Opetusta annetaan 6-10-vuotiaille vähintään 900 tuntia ja tätä vanhemmille vähintään 1 000 tuntia. Opetukseen osallistuvalla on oikeus siirtyä perusopetukseen jo ennen näiden tuntimäärien täyttymistä, jos hänen taitonsa ja valmiutensa sen sallivat. Valmistavan opetuksen järjestäminen on kunnille vapaaehtoista.

Perusopetuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

Linkit

Valmistavan opetuksen opettaja
Tuula Petenius 040 642 1645

Kotouttaminen.fi

Eksoten maahanmuuttajapalvelut

Takaisin ylös