Etusivu / Palvelut / Opetus ja koulutus / Simpeleen koulu / Opiskelu / Opiskelun tuki / Erityisopetus

 

Uusi koulu.JPG

Erityisopetus

Erityisopetus

OPPILAIDEN OPPIMISEN TUKEMINEN SIMPELEEN KOULUSSA

Yleinen tuki on kaikille oppilaille tarkoitettua tukea. Yleinen tuki pitää sisällään mm. opetuksen ja tehtävien eriyttämisen, oppilaanohjauksen, oppilashuollon tuen, tukiopetuksen sekä satunnaisen osa-aikaisen erityisopetuksen.

Tehostettu tuki on tarkoitettu oppilaille, joiden oppimista tuetaan tehostetummin. Yleisen tuen tukimuotojen lisäksi he saavat järjestelmällisemmin osa-aikaista erityisopetusta sekä mahdollisesti ohjaus- ja tukipalveluita. Tehostetun tuen oppilaalle laaditaan yhteistyössä kodin ja koulun kanssa oppimissuunnitelma.

Erityistä tukea annetaan oppilaille, joiden kehityksen ja oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muilla tukitoimilla. Erityinen tuki järjestetään joko yleisen tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä, yleisen tai yksilöllistetyn oppimäärän mukaisesti.  Erityistä tukea saava voi opiskella yleisopetuksen luokassa tai erityisopetuksen pienryhmässä. Erityisen tuen oppilaalle laaditaan yhteistyössä kodin ja koulun kanssa HOJKS (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma).

 

LAAJA-ALAINEN ERITYISOPETUS 

Oppilaalla, jolla on vaikeuksia oppimisessa tai koulunkäynnissä, on mahdollisuus saada osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan esimerkiksi oppilaille, joilla on kielellisiä tai matemaattisiin taitoihin liittyviä vaikeuksia, oppimisvaikeuksia yksittäisissä oppiaineissa tai vaikeuksia opiskelutaidoissa, sosiaalisissa taidoissa tai koulunkäynnissä. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan joustavin järjestelyin samanaikaisopetuksena, pienryhmässä tai yksilöopetuksena oppituntien aikana. Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteet ja sisällöt nivelletään oppilaan saamaan muuhun opetukseen. Aloite osa-aikaisen erityisopetuksen tarpeen arvioinnista voi tulla oppilaalta, huoltajalta, opettajilta tai oppilashuoltohenkilöstöltä.

Laaja-alainen erityisopettaja Riitta Lepola

p. 040 563 0021

 

PIENRYHMÄOPETUS

Simpeleen koulussa toimii pienryhmä, jossa oppilaat opiskelevat yksilöllis-tettyjen opetussuunnitelmien mukaisesti. Pienryhmässä on oppilaita 3. - 7. luokilta. Jokaiselle oppilaalle laaditaan HOJKS (henkilökohtainen opetuksen järjestämisestä koskeva suunnitelma), joka päivitetään lukuvuosittain. Pienryhmän oppilaat opiskelevat osan oppiaineista yleisopetuksen ryhmiin integroituna. Integroinnin perusteena ovat oppilaan tiedot ja taidot, ja integroitavista oppiaineista sovitaan oppilaan, huoltajan, erityisluokanopettajan ja aineenopettajan kesken.

Erityisluokanopettaja Pirita Parviainen

p.   040 7765 201

Takaisin ylös