Etusivu / Palvelut / Elinympäristöpalvelut / Rakennusvalvonta / Luvanhakuohjeita rakentajalle

 Kuntala_3.jpg

Luvanhakuohjeita rakentajalle

Luvanhakuohjeita rakentajalle

Rakentamista säätelee maankäyttö- ja rakennuslaki. Lisäksi tarkempia säännöksiä rakentamisesta on annettu kunnan rakennusjärjestyksellä.

Tarkemmin rakentamista ohjaa alueella mahdollisesti voimassa oleva kaava. Rakentamista ohjaava kaava voi olla oikeusvaikutteinen yleiskaava tai asemakaava. Myös voimassa oleva maakuntakaava tai seutukaava voi ohjata rakentamista.

Rautjärven rakennusvalvonta on siirtynyt käyttämään sähköistä asiointia. Lupapisteen kautta voit hakea rakennuslupia, sekä hoitaa niihin liittyvän viranomaisasioinnin verkossa.

Asiakirjat

Hakemus 3 kpl, kuntalomake 6666
Rakennuslupaa haetaan yhteispalvelupisteestä ja elinympäristöpalveluista saatavalla hakemuslomakkeella. Rakennusluvanhakijana tulee olla rakennuspaikan haltija, jonka tulee allekirjoittaa hakemus. Jos haltijoita on useampia, tarvitaan kaikkien allekirjoitukset tai valtakirjat. Jos rakennuspaikan haltijana on esim. yhtiö, lupa myönnetään yhtiölle eikä esim. osakkeen omistajalle. Hakemuksen voi kuitenkin allekirjoittaa osakkeen omistaja, jos hänelle on annettu valtakirja siihen.

Hakemuslomakkeessa on täyttöohjeet ja lisätietoja saa rakennusvalvonnasta. Hakemus täytetään 3 kappaleena.

Rakennuspaikan hallintaoikeus
Hakijan tulee toimittaa rakennuslupahakemuksen liitteeksi lainhuutotodistus, kauppakirjan jäljennös, vuokra- tai varaamissopimuksen jäljennös.

Piirustukset 3 sarjaa ilman seläkkeitä
Rakennuslupaa haetaan pääpiirustuksilla. Piirustukset tulee olla pätevän suunnittelijan laatimat ja allekirjoittamat. Piirustukset tulee laatia Suomen rakentamismääräyskokoelman A2 annettujen määräysten mukaisesti.

Pääpiirustuksiin kuuluu seuraavat piirustukset:
Asemapiirros 1:500
Pohjapiirrokset 1:50
(1:100) laaditaan kaikista eri kerroksista.
Leikkauspiirrokset 1:100 laaditaan sopivasta kohdasta rakennuksen poikki. Vaativista rinneratkaisuista ja tasojen porrastuksista tulisi laatia myös leikkauspiirros.
Julkisivupiirrokset 1:100 laaditaan rakennuksen kaikista julkisivuista.

Rakennushankelomakkeet, RH 1/RH 2
Rakennushankailmoituksella kerätään tietoja Valtion tilastokeskuksen väestötietojärjestelmää ja virallista tilastoa varten.

Rakennushankeilmoitus RH 1 täytetään haettaessa rakennuslupaa rakennuksen rakentamiseen, sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen, sekä rakennuksen laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen sekä haettaessa toimenpidelupaa asuinrakennuksen huoneistojärjestelyihin. Rakennushankeilmoitus täytetään myös haettaessa rakennuslupaa rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaista muuttamista varten.

Rakennushankeilmoitus RH 1 -lomakkeella ilmoitetaan asuinhuoneistotiedot uudesta, yhden asuinhuoneiston rakennuksesta. Muulloin käytetään asuinhuoneistotietojen ilmoittamiseen Asuinhuoneistot-lomaketta (RH 2). Asuinhuoneisto on keittiöllä, keittokomerolla tai keittotilalla varustettu asumiseen käytettävä huone tai huoneryhmä, joka on rakennusteknisesti erotettu muista huoneistoista ja jonka huoneistoala on vähintään 20 m2. Asuinhuoneistot ilmoitetaan huoneistokohtaisesti eriteltynä.

Ympäristökartta 3 kpl
Kaavakartta 1:2000 tai peruskartta 1:10000 - 1:20000.

Selvitys pohjaolosuhteista 2 kpl
Rakennusluvan yhteydessä tulee antaa selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista sekä tarvittaessa terveellisyydestä ja korkeusasemasta sekä näiden edellyttämästä perustamistavasta ja tarvittavista muista toimenpiteistä.

Energiaselvitys
Rakennuslupaa haettaessa on hakemukseen liitettävä rakennuksen energiaselvitys. Energiaselvityksen liitteenä on oltava pääsuunnittelijan antama energiatodistus mikä pääsuunnittelijan on varmennettava ennen rakennuksen käyttöönottoa.

Vastaava ja kvv-työnjohtajahakemus, kuntalomake 6658
Rakennuslupaa vaativassa työssä edellytetään yleensä aina vastaavaa työnjohtajaa. Vastaavan työnjohtajan hakemus voidaan jättää lupahakemuksen yhteydessä tai myöhemmin kuitenkin siten, että vastaava työnjohtaja tulee olla hyväksytty ennen rakennustyön aloittamista. Vesi- ja viemärilaitetöille tarvitaan erikseen kvv-työnjohtaja. Vastaavat työnjohtajat hyväksyy rakennustarkastaja.

Selvitys jätevesien käsittelystä ja johtamisesta
Mikäli kiinteistö ei tule vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alueelle, tulee rakennuslupa- tai toimenpidelupahakemuksen yhteydessä tehdä selvitys jätevesien käsisttelystä ja johtamisesta. Lomakkeen saa teknisestä keskuksesta.

Hankkeen vireilläolosta tiedottaminen ja naapurien kuuleminen, kuntalomake 8620
Rakennuslupahakemuksen vireilletulosta on ilmoitettava naapurille, ellei hanke ole vähäinen tai sijainti tai kaavan sisältö huomioon ottaen ole naapurin edun kannalta ilmeisen tarpeeton. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on tiedotettava hankkeen viereilläolosta myös rakennuspaikalla.

Poikkeamiset
Mikäli poikkeaminen ei ole vähäinen, voidaan joutua hakemaan erillinen poikkeuslupa. Jos alueella on rakennuskielto asemakaavan muuttamista tai laatimista varten, tarvitaan aina poikkeuslupa, kun rakennetaan uutta rakennusta ja tarvittaessa muulloinkin.

Rakennusluvan käsittely

Lupahakemuksen käsittelyaika on noin kuukausi.

Maksu
Rakennuslupien käsittelystä ja rakennusaikaisesta valvonnasta rakennusvalvonta perii maksun valtuuston hyväksymän taksan mukaisesti. Maksu laskutetaan kokonaisuudessaan luvan myöntämisen jälkeen. Erillisistä katselmuksista, joita ei ole määrätty luvassa, peritään erillinen taksan mukainen maksu.

Valitus- ja luvan voimassaoloaika sekä toiden aloittaminen
Viranhaltijan päätöksestä on 14 vrk:n valitusaika, lautakunnan päätöksestä 30 vrk. Rakennustyöt voi aloittaa, kun päätös on lainvoimainen ja luvassa määrätyin ehdoin. Luvan voimassaoloaika selviää lupapäätöksestä.

 

Työnaikaiset toimenpiteet

Rakennuslupapäätökseen tulee tutustua huolellisesti. Luvassa on määrätty:
- aloituskokouksen tarpeellisuus
- toimitettavat erityissuunnitelmat
- rakennusaikana pidettävät katselmukset
- vastaavan sekä iv- ja kvv-työnjohtajan tarpeellisuus
- lupaan asetetut muut ehdot
Takaisin ylös