Etusivu / Palvelulistaus

Palvelulistaus

Palvelulistaus
 • Aamu- ja iltapäiväkerhotoiminta

  • Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta

   Aamu- ja iltapäivätoimintaan voivat hakea ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaat sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saavat oppilaat.

   Iltapäivätoimintaryhmät toimivat Simpeleen koululla ja Rautjärven Aseman koululla.

 • Ammatinvalinta ja opintojen ohjaus

  • Lukiokoulutuksen opinto-ohjaus

   Lukiolaisilla on oikeus opinto-ohjaukseen, joka tukee opiskelijaa ja auttaa valmistautumaan lukion jälkeisiin opintoihin ja työelämään.

   Opinto-ohjauksen tavoitteena on opiskelijan itsetuntemuksen parantaminen, opiskelutaitojen kartuttaminen ja ammatinvalinnan tukeminen.

  • Oppilaanohjaus

   Perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilaanohjaukseen.

   Oppilaanohjauksen tavoitteena on tukea nuorta itsetuntemuksen parantamisessa, opiskelutaitojen kartuttamisessa ja ammatinvalinnassa.

 • Elinkeinot

  • Maaseutupalvelut

   Etelä-Karjalan maaseututoimi hoitaa kuntien maaseutuelinkeino-viranomaisille laissa säädetyt tehtävät Etelä-Karjalassa.

 • Esiopetus

  • Esiopetus

   Esiopetusikäiset eli 6-vuotiaat osallistuvat kunnan järjestämään maksuttomaan esiopetukseen.

   Esiopetusikäiset eli 6-vuotiaat osallistuvat kunnan järjestämään esiopetukseen.

  • Päiväkotihoito esiopetusikäisille

   Jos lapsi osallistuu esiopetukseen päiväkodissa, opetuksen jälkeinen iltapäivä on normaalia päiväkotitoimintaa.

   Esiopetukseen osallistuvalla lapsella on mahdollisuus käyttää päivähoitopalveluja, jos hän esiopetuksen lisäksi tarvitsee myös päivähoitoa.

  • Ruokailu päiväkodeissa, esikoulussa ja kouluissa

   Varhaiskasvatuksessa olevat lapset ovat oikeutettuja ruokailuun päiväkodeissaan, esi- ja perusopetuksen oppilaat kouluissaan.

   Ruokapalvelu Rosmariini tuottaa ruoan kunnan varhaiskasvatukselle sekä kouluihin.

 • Jätehuolto

  • Jätehuolto

   Jokainen, joka tuottaa jätettä, on jätelain mukaan velvollinen huolehtimaan jätteistään asianmukaisesti.

   Rautjärven jätehuollosta vastaa Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy.

 • Kansalaisvaikuttaminen

  • Kuntalaisaloite

   Kunnan asukkailla ja muilla jäsenillä on oikeus tehdä kunnalle aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa.

   Kuntalaisaloite.fi on oikeusministeriön tarjoama palvelu ja sen käyttö on turvallista ja maksutonta.

 • Koulu- ja opiskelijahuollon sosiaalipalvelut

  • Lukiokoulutuksen opiskelijahuolto

   Lukiokoulutuksen opiskelijalla on oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaan oikeus opiskelijahuoltoon.

   Opiskelijahuoltotyöllä pyritään tukemaan oppilaan kasvua ja kehitystä sekä ehkäisemään syrjäytymistä.

  • Perusopetuksen oppilashuolto

   Perusopetuksen oppilashuoltoon kuuluu oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen.

   Oppilashuoltotyötä organisoi koulussa erikseen nimetty oppilashuoltoryhmä, joka kokoontuu tarpeen tullen.

 • Lasten päivähoito

  • Erityisvarhaiskasvatus

   Kunta pyrkii löytämään lapselle sopivan hoitopaikan tilanteessa, jossa lapsi tarvitsee erityistä hoitoa ja kasvatusta.

   Lapsella on oikeus kunnalliseen varhaiskasvatukseen vanhempainrahakauden jälkeen, kouluikään asti.

  • Kunnallinen perhepäivähoito

   Vanhemmat voivat hakea lapselleen hoivapaikkaa päiväkotien ohella kunnallisesta perhepäivähoidosta.

   Simpeleen keskustan lähituntumassa toimii kaksi kunnallista, omassa kodissaan työskentelevää perhepäivähoitajaa.

  • Kunnallinen päiväkotihoito

   Alle 7-vuotiaat lapset voivat saada päiväkotihoitoa kunnan järjestämänä.

   Rautjärven kunnassa toimii kaksi päiväkotia, toinen Simpeleellä ja toinen kunnan eteläpäässä Rautjärven asemanseudulla.

  • Päiväkotihoito esiopetusikäisille

   Jos lapsi osallistuu esiopetukseen päiväkodissa, opetuksen jälkeinen iltapäivä on normaalia päiväkotitoimintaa.

   Esiopetukseen osallistuvalla lapsella on mahdollisuus käyttää päivähoitopalveluja, jos hän esiopetuksen lisäksi tarvitsee myös päivähoitoa.

  • Ruokailu päiväkodeissa, esikoulussa ja kouluissa

   Varhaiskasvatuksessa olevat lapset ovat oikeutettuja ruokailuun päiväkodeissaan, esi- ja perusopetuksen oppilaat kouluissaan.

   Ruokapalvelu Rosmariini tuottaa ruoan kunnan varhaiskasvatukselle sekä kouluihin.

  • Varhaiskasvatuksen vuorohoito

   Vanhemmat voivat hakea lapselleen vuorohoitopaikkaa, jos he ovat vuorotyössä tai heidän opiskelunsa ajoittuu iltaan.

   Simpeleen päiväkodissa, Lehmuskatu 1, keskitetysti kunnan vuorohoito (yö- ja viikonloppuhoito).

 • Liikunta ja urheilu

  • Leikkipuistot

   Kunnan leikkipuistot tarjoavat turvallisia, monipuolisia ja viihtyisiä leikkiympäristöjä.

   Kunnalla on kaksi leikkipuistoa.

  • Liikunnan kansalaistoiminnan tuki ja avustukset

   Liikuntajärjestöt voivat hakea avustuksia toimintaansa kunnalta, jonka alueella toimivat.

   Avustuksia voivat hakea rautjärveläiset rekisteröidyt urheiluseurat.

 • Lukiokoulutus

  • Lukiokoulutuksen opinto-ohjaus

   Lukiolaisilla on oikeus opinto-ohjaukseen, joka tukee opiskelijaa ja auttaa valmistautumaan lukion jälkeisiin opintoihin ja työelämään.

   Opinto-ohjauksen tavoitteena on opiskelijan itsetuntemuksen parantaminen, opiskelutaitojen kartuttaminen ja ammatinvalinnan tukeminen.

  • Lukiokoulutuksen opiskelijahuolto

   Lukiokoulutuksen opiskelijalla on oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaan oikeus opiskelijahuoltoon.

   Opiskelijahuoltotyöllä pyritään tukemaan oppilaan kasvua ja kehitystä sekä ehkäisemään syrjäytymistä.

  • Lukiokoulutus

   Lukiokoulutus antaa valmiudet opiskeluun yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja lukion oppimäärään perustuvassa ammatillisessa koulutuksessa.

   Rautjärven lukio on hyvä yleislukio, jossa korostuvat pienten ryhmien lisäksi joustavat yksilölliset opiskelusuunnitelmat.

 • Maankäyttö, kaavoitus ja tontit

  • Asemakaavoitukseen vaikuttaminen

   Asemakaava on yksityiskohtainen suunnitelma siitä, mitä alueelle rakennetaan ja miten aluetta muutoin käytetään.

   Kaavoituksella ja muulla maankäytön suunnittelulla edistetään turvallisen, viihtyisän ja taloudellisen elin- ja toimintaympäristön muodostumista.

  • Ranta-asemakaavoitukseen vaikuttaminen

   Meren tai vesistön rantavyöhykkeelle ei yleensä saa rakentaa ilman ranta-asemakaavaa tai rakennusluvan perusteeksi kelpaavaa yleiskaavaa.

   Kaavoituksella ja maankäytön suunnittelulla edistetään turvallisen, viihtyisän ja taloudellisen elin- ja toimintaympäristön muodostumista.

  • Yleiskaavoitukseen vaikuttaminen

   Yleiskaava kertoo, miten kunta suunnittelee alueiden käyttöä ja jakamista asumisen, työelämän, liikenteen, virkistyksen ym. kesken.

   Kaavoituksella ja muulla maankäytön suunnittelulla edistetään turvallisen, viihtyisän ja taloudellisen elin- ja toimintaympäristön muodostumista.

 • Palo- ja pelastustoiminta

  • Pelastustoiminta

   Kunnat vastaavat pelastustoimesta. Pelastusalueeseen kuuluvilla kunnilla on sopimus pelastustoimen järjestämisestä.

   Pelastustoimesta Rautjärvellä vastaa Etelä-Karjalan Pelastuslaitos.

 • Perusopetus

  • Koulukuljetus

   Esi-, perus- tai lisäopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen tietyin ehdoin.

   Koulukuljetukseen ovat oikeutettuja oppilaat, joiden koulumatka on vähintään viisi kilometriä ja jotka asuvat oman koulupiirin alueella.

  • Maahanmuuttajien valmistava opetus

   Maahanmuuttajien valmistavaa opetusta voivat saada maahanmuuttajataustaiset oppilaat.

   Maahanmuuttajataustaisille oppilaille järjestetään vuoden kestävää valmista-vaa opetusta ja S2-kielen opetusta sekä suomalaisen kulttuurin tuntemusta.

  • Oppilaanohjaus

   Perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilaanohjaukseen.

   Oppilaanohjauksen tavoitteena on tukea nuorta itsetuntemuksen parantamisessa, opiskelutaitojen kartuttamisessa ja ammatinvalinnassa.

  • Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki

   Perusopetuksen oppilailla on oikeus erityisopetukseen tai muuhun tukeen, mikäli esim. oppimis- tai sopeutumisvaikeus, vamma, sairaus sitä edellyttää.

   Oppilaalla, jolla on vaikeuksia oppimisessa tai koulunkäynnissä, on mahdollisuus saada osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa.

  • Perusopetus

   Perusopetus on perusopetuslain säätelemää opetussuunnitelman mukaista yleisopetusta.

   Perusopetusta annetaan Simpeleen koulussa (1-9 luokat) sekä Rautjärven aseman koulussa (1-6 luokat).

  • Ruokailu päiväkodeissa, esikoulussa ja kouluissa

   Varhaiskasvatuksessa olevat lapset ovat oikeutettuja ruokailuun päiväkodeissaan, esi- ja perusopetuksen oppilaat kouluissaan.

   Ruokapalvelu Rosmariini tuottaa ruoan kunnan varhaiskasvatukselle sekä kouluihin.

 • Rakentaminen

  • Maisematyölupa

   Maa-alueen omistajan tai haltijan on haettava lupa maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen ym. toimiin asemakaava-alueella.

  • Purkamislupa

   Asemakaava-alueella sijaitsevan rakennuksen tai sen osan purkamiseen tarvitaan purkamislupa. Luvasta päättää kunnan rakennusvalvonta.

  • Rakennuslupa

   Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä.

 • Sosiaalipalvelujen neuvonta- ja ohjauspalvelut

  • Etsivä nuorisotyö

   Etsivä nuorisotyö auttaa sellaisia alle 29-vuotiaita, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella.

   Erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin.

  • Maahanmuutto ja kotouttaminen

   Kunta tarjoaa maahanmuuttajille neuvontaa mm. kotoutumiseen, terveys- ja sosiaalipalveluihin, asumiseen, opiskeluun ja työhön liittyvissä asioissa.

   Maahanmuuttopalveluista Etelä-Karjalassa vastaa Eksote.

 • Tienpito

  • Katujen ja yleisten alueiden kunnossapito

   Asemakaava-alueella olevien katujen, torien, puistojen, istutusten ja muiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapito on kunnan vastuulla.

  • Yksityistieavustukset

   Kunnalta voi anoa avustusta yksityisen tien tekemistä, kunnostamista ja ylläpitoa varten.

   Kunta myöntää vuosittain avustuksia yksityisteille.

 • Toimialakohtaiset luvat ja velvoitteet

  • Ilmoitus eläintenpidon pitopaikasta

   Tiettyjen eläinlajien (mm. naudat, siat, lampaat, vuohet, siipikarja) pito edellyttää ilmoitusta eläintenpitopaikasta Eläintenpitäjärekisteriin.

   Etelä-Karjalan maaseututoimi vastaanottaa eläinten pitopaikkailmoituksia Etelä-Karjalan kuntien alueelta.

  • Ilmoitus eläintenpidosta

   Tiettyjen eläinlajien (mm. naudat, siat, lampaat, vuohet, siipikarja) pito edellyttää ilmoitusta Eläintenpitäjärekisteriin.

   Etelä-Karjalan maaseututoimi vastaanottaa ilmoituksia eläintenpidosta Etelä-Karjalan kuntien alueella.

  • Maisematyölupa

   Maa-alueen omistajan tai haltijan on haettava lupa maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen ym. toimiin asemakaava-alueella.

  • Purkamislupa

   Asemakaava-alueella sijaitsevan rakennuksen tai sen osan purkamiseen tarvitaan purkamislupa. Luvasta päättää kunnan rakennusvalvonta.

  • Rakennuslupa

   Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä.

 • Vapaa sivistystyö ja taidekasvatus

  • Kansalaisopisto

   Kansalaisopistot ovat avoimia oppilaitoksia, jotka tarjoavat mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiselle.

   Kansalaisopisto tarjoaa opetusta kunnan kaikille ikäryhmille.

  • Taiteen perusopetus

   Taiteen perusopetus on tarkoitettu ensisijaisesti lapsille ja nuorille.

   Taiteen perusopetusta annetaan kansalaisopistossa.

 • Vapaa-ajan palvelut

  • Nuorisotilat

   Nuorisotiloissa on tarjolla sekä ohjattua että nuorten itsensä järjestämää toimintaa.

   Rautjärven kunnan nuorisotila sijaitsee Simpeleellä kunnantalon alakerrassa.

  • Nuorisotyö

   Kunnan nuorisotyötä ovat mm. nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet sekä tieto- ja neuvontapalvelut.

   Nuorisotoimen tehtävänä on luoda edellytyksiä nuorten harrastuksille järjestämällä tiloja ja tukemalla nuorisotyötä tekevien järjestöjen toimintaa.

  • Nuorisoyhdistysten ja nuorisoryhmien tuki ja avustukset

   Nuorten ryhmät voivat hakea avustuksia kunnan nuorisotoimelta. Avustuksia voidaan myöntää toimintaan tai tapahtumien järjestämiseen.

   Rautjärven kunnan hyvinvointilautakunta jakaa kohdeavustuksia paikallisen nuorisotyön tukemiseen.

 • Vesihuolto

  • Liittyminen vesi- ja viemäriverkostoon

   Kun kiinteistönomistaja haluaa liittää kiinteistön vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin, on käännyttävä vesihuoltolaitoksen puoleen.

 • Vuokra-asuminen

  • Kunnan vuokra-asunnot

   Vuokra-asuntoa etsivä voi tiedustella vuokra-asuntoa kunnalta. Kunnan omistamat asunnot ovat useimmiten valtion tukemia vuokra-asuntoja.

   Rautjärven kunnassa on yhteensä n. 180 vuokra-asuntoa: kerrostalo- ja rivitaloasuntoja Simpeleellä ja rivitaloasuntoja Rautjärven asemanseudulla.

 • Ympäristöilmoitukset ja luvat

  • Ympäristölupa

   Ympäristönsuojelulain mukaan toimintaan, johon sisältyy ympäristön pilaantumisen vaara, tarvitaan ympäristölupa.

   Imatran seudun ympäristötoimi hoitaa Rautjärven alueella kunnille kuuluvat ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon tehtävät.

Takaisin ylös